Predseda Najvyššieho súdu SR

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Sudcovia NS SR » Predseda Najvyššieho súdu SR
Predseda Najvyššieho súdu SR vykonáva súdnictvo v pôsobnosti Najvyššieho súdu SR tým, že
  • v súlade s rozvrhom práce vykonáva súdnictvo v pôsobnosti Najvyššieho súdu SR ako predseda senátu alebo sudca,
  • na podklade rozhodnutia pléna Najvyššieho súdu SR predkladá Národnej rade Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom podnety na novú právnu úpravu,
  • odporúča ministrovi spravodlivosti využiť poznatky z rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR pri odbornej výchove sudcov krajských a okresných súdov

Predseda Najvyššieho súdu SR vykonáva aj štátnu správu tohto súdu tým, že:
  • dbá o riadny chod Najvyššieho súdu SR po stránke personálnej, organizačnej, hospodárskej a finančnej,
  • stará sa o odborné vzdelávanie sudcov a ostatných zamestnancov tohto súdu,
  • vymenúva a odvoláva predsedov kolégií a ich zástupcov a vymenúva predsedov senátov Najvyššieho súdu SR,
  • podáva návrhy na odvolanie z funkcie sudcu Najvyššieho súdu SR,
  • určuje rozvrh práce Najvyššieho súdu SR a vydáva organizačný a kancelársky poriadok Najvyššieho súdu SR,
  • podáva návrhy na disciplinárne konanie proti sudcom Najvyššieho súdu SR, dbá o zabezpečenie dôstojnosti súdneho konania a jeho plynulosti, ako aj o dodržiavanie sudcovskej etiky na Najvyššom súde SR,
  • vybavuje sťažnosti, ktoré sa týkajú prieťahov v konaní, alebo nevhodného správania, prípadne narušenia dôstojnosti súdneho konania podpredsedom, sudcami a ďalšími zamestnancami Najvyššieho súdu SR,

Predseda Najvyššieho súdu SR môže podľa svojej úvahy prerokovať rozhodnutia vyplývajúce z vykonávania súdnictva s vedením súdu, ktoré okrem neho tvoria podpredseda Najvyššieho súdu a predsedovia kolégií Najvyššieho súdu SR.