Sústava súdov SR

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Sústava súdov SR
Sústavu súdov v Slovenskej republike tvorí:

Najvyšší súd SR so sídlom v Bratislave, krajské a okresné súdy, Vyšší vojenský súd so sídlom v Trenčíne a vojenské obvodové súdy.

Ku dňu 30. apríla 1999 je v SR 1222 sudcov súdov všetkých stupňov, z toho na Najvyššom súde SR 77.

Najvyšší súd SR je najvyšším orgánom súdnej moci v Slovenskej republike.

Jeho pôsobnosť vykonávajú senáty a ich predsedovia, kolégiá a ich predsedovia, plénum, predseda a podpredseda najvyššieho súdu.

Rozdelenie práce na Najvyššom súde SR určuje na každý kalendárny rok rozvrh práce, ktorý určuje predseda Najvyššieho súdu SR na návrh predsedov kolégií.

Najvyšší súd SR rozhoduje v trojčlenných senátoch zložených z predsedu senátu a dvoch sudcov a v päťčlenných senátoch zložených z predsedu senátu a štyroch sudcov. Na čele senátu je predseda senátu.